Fundusze UE

W ramach rozszerzonego katalogu usług, z których mogą skorzystać klienci naszego Biura, utrzymujemy współpracę z firmą doradczą posiadającą wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla przedsiębiorstw. W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu aktualne możliwości pozyskania dotacji na inwestycje służące rozwoju prowadzonej przez Państwa działalności.

Nowa perspektywa finansowania 2014-2020 daje możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje w obszarze:

 • badań i rozwoju,
 • zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów/usług,
 • usług doradczych związanych z nowymi produktami i usługami, uzyskaniem patentu, opracowaniem planu rozwoju eksportu,
 • rozwoju infrastruktury podmiotów służby zdrowia.

Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji wynosi:

 • do 80% dla projektów badawczo – rozwojowych,
 • do 50% dla projektów dotyczących inwestycji umożliwiających wprowadzanie innowacji,
 • do 85% dla projektów dotyczących służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych.

Źródłem środków jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Regionalne Programy Operacyjne. Adresatem naborów jest sektor MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

Projekty w obszarze badań i rozwoju:

Wspierane są projekty dotyczące tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej, a także prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Inwestycje te mają służyć opracowaniu i wdrożeniu na rynek rozwiązań technologicznych i produktów, służących rozwojowi oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie przedsiębiorstw realizujących projekty w obszarze B+R przeznaczane jest na następujące kategorie działań:

 • tworzenie infrastruktury B+R obejmujące koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym,
 • angażowanie zespołów badawczych (dotyczy kosztów wynagrodzeń osób prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe, zarządzających projektem oraz koszty dotyczące personelu wsparcia),
 • zakup usług badawczych i doradczych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • ponoszenie kosztów operacyjnych i ogólnych związanych z projektami B+R (w tym adaptacja pomieszczeń, zakup sprzętu, wynagrodzeń).

Poziom dofinansowania mieści się w zakresie 35% - 80% wydatków kwalifikowalnych.

Projekty dotyczące zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów/usług:

Wspierane są projekty dotyczące wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych. Inwestycje te mają służyć zwiększeniu zastosowania innowacji w sektorze MŚP. Wsparcie przedsiębiorstw realizujących projekty o powyższym profilu przeznaczane jest na następujące kategorie działań:

 • nabywanie nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu),
 • nabywanie wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu),
 • nabywanie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego,
 • nabywanie usług doradczych, w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi do 50%.

Projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę podmiotów służby zdrowia posiadających kontrakt z NFZ

Wspierane są projekty dotyczące zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych. Wsparcie przedsiębiorstw realizujących projekty o powyższym profilu przeznaczane jest na następujące kategorie działań:

 • wykonywanie prac remontowo – budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wyposażenie w sprzęt medyczny,
 • wdrożenie rozwiązań informatycznych (oprogramowanie, sprzęt) wyłącznie jako element projektu tj. maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wszystkich zainteresowanych dotacjami klientów naszego biura zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Współpracujemy z firmą świadczącą usługi doradcze z zakresu pozyskiwania finansowania ze źródeł unijnych oraz pozaunijnych (np. kredyty bankowe), specjalizując się w projektach badawczo – rozwojowych oraz inwestycyjnych. Usługi te obejmują kompleksową pomoc w zakresie oceny szans, przygotowania i rozliczenia wniosku. Możemy umówić konsultacje, podczas których udzielone zostaną następujące informacje:

 • dostępne programy regionalne i krajowe,
 • wymogi i kryteria jakie należy spełnić by uzyskać dofinansowanie,
 • katalog kosztów podlegających refundacji,
 • procedury pozyskania dotacji i zabezpieczeń finansowych,
 • rozliczenie dotacji.