Fundusze UE

W ramach rozszerzonego katalogu usług, z których mogą skorzystać klienci naszego Biura, utrzymujemy współpracę z firmą doradczą GRUPA SILESIA Konsulting posiadającą wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla przedsiębiorstw. Firma ta współpracuje również z wieloma jednostkami naukowymi, organizacjami technicznymi i ekspertami, co pozwala zapewnić wsparcie merytoryczne przy planowaniu i realizacji projektów. W związku z powyższym, pragniemy przedstawić Państwu aktualne możliwości pozyskania dotacji na inwestycje służące rozwoju prowadzonej przez Państwa działalności.

Nowa perspektywa finansowania wdrażana obecnie na lata 2021-2027 daje możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje w obszarze:

 • badań i rozwoju,
 • zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów/usług,
 • usług doradczych związanych z nowymi produktami i usługami, uzyskaniem patentu, opracowaniem planu rozwoju eksportu,
 • rozwoju infrastruktury podmiotów służby zdrowia.

Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji wynosi:

 • do 80% dla projektów badawczo – rozwojowych,
 • do 50% dla projektów dotyczących inwestycji umożliwiających wprowadzanie innowacji,
 • do 85% dla projektów dotyczących służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych,
 • do 90% dla usług doradczych w ramach projektów, ponoszonych z pomocy de minimis.

Adresatem naborów jest sektor mikro, małych średnich i dużych przedsiębiorstw.
Nowe możliwości pozyskania środków będą dostępne już w 2022 roku!

Projekty w obszarze badań i rozwoju (B+R):

Wspierane są projekty dotyczące tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej, a także prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Inwestycje te mają służyć opracowaniu i wdrożeniu na rynek rozwiązań technologicznych i produktów, służących rozwojowi oraz wzmacnianiu pozycji konkurencyjnej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcie przedsiębiorstw realizujących projekty w obszarze B+R przeznaczane jest na następujące kategorie działań:

 • tworzenie infrastruktury B+R obejmujące koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym,
 • angażowanie zespołów badawczych (dotyczy kosztów wynagrodzeń osób prowadzących badania przemysłowe lub prace rozwojowe, zarządzających projektem oraz koszty dotyczące personelu wsparcia),
 • zakup usług badawczych i doradczych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • ponoszenie kosztów operacyjnych i ogólnych związanych z projektami B+R (w tym adaptacja pomieszczeń, zakup sprzętu, wynagrodzeń).

Poziom dofinansowania mieści się w zakresie 35% - 80% wydatków kwalifikowalnych ora zdo 90% na usługi doradcze. Środki są możliwe do pozyskania w ramach instytucji takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Badań Medycznych lub innych podmiotów.

Projekty dotyczące zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów/usług:

Wspierane są projekty dotyczące wdrożenia i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych. Inwestycje te mają służyć zwiększeniu zastosowania innowacji w sektorze MŚP. Wsparcie przedsiębiorstw realizujących projekty o powyższym profilu przeznaczane jest na następujące kategorie działań:

 • nabywanie nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu),
 • nabywanie wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu),
 • nabywanie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego,
 • nabywanie usług doradczych, w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Realizacja tego typu projektów ma na celu głównie wprowadzenie innowacji poprzez rozbudowę parku maszynowego, wdrożenie rozwiązań IT, wprowadzenie innowacji organizacyjnych. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi do 50% (w ramach specjalnych konkursów zdarza się, że finansowanie sięga 80%).

Projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę podmiotów służby zdrowia posiadających kontrakt z NFZ

Wspierane są projekty dotyczące zwiększenia dostępności i jakości świadczeń medycznych. Wsparcie przedsiębiorstw realizujących projekty o powyższym profilu przeznaczane jest na następujące kategorie działań:

 • wykonywanie prac remontowo – budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
 • wyposażenie w sprzęt medyczny,
 • wdrożenie rozwiązań informatycznych (oprogramowanie, sprzęt) wyłącznie jako element projektu tj. maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Podsumowanie

Wszystkich zainteresowanych dotacjami klientów naszego biura zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Współpracujemy z firmą świadczącą usługi doradcze z zakresu pozyskiwania finansowania ze źródeł unijnych oraz pozaunijnych (np. kredyty bankowe), specjalizując się w projektach badawczo – rozwojowych oraz inwestycyjnych. Usługi te obejmują kompleksową pomoc w zakresie oceny szans, przygotowania i rozliczenia wniosku. Możemy umówić konsultacje, podczas których udzielone zostaną następujące informacje:

 • dostępne programy regionalne i krajowe,
 • wymogi i kryteria jakie należy spełnić by uzyskać dofinansowanie,
 • katalog kosztów podlegających refundacji,
 • procedury pozyskania dotacji i zabezpieczeń finansowych,
 • rozliczenie dotacji.