Usługi kadrowe

Służymy pomocą w ramach obsługi kadrowej oraz naliczania wynagrodzeń pracowników. Do naszych usług w tym zakresie należą:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • rozliczanie delegacji i wyjazdów firmowych,
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
 • sporządzanie deklaracji i wniosków PFRON,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych,
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • raporty płacowe,
 • prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające,
 • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy,
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
 • kalkulacja wynagrodzeń na potrzeby przyszłego zatrudnienia,
 • weryfikacja ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych, wynikających z przepisów szczególnych,
 • weryfikacja ewidencji nieobecności w pracy z powodów usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
 • prowadzenie z pracownikami korespondencji dotyczącej urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów rodzicielskich urlopów wychowawczych,
 • ustalanie uprawnień oraz ewidencjonowanie nieobecności związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
 • sporządzanie i dostarczanie pracodawcom informacji o zatrudnieniu,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia,
 • tworzenie raportów dotyczących stanu zatrudnienia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie (PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR),
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości uzyskanego dochodu na życzenie,
 • wystawianie kwartalnych i rocznych zaświadczeń dla pracowników będących na rencie lub emeryturze;
 • korespondencja z organami zewnętrznymi dotycząca zatrudnionych pracowników;
 • tworzenie na życzenie Klienta raportów dotyczących wynagrodzeń w Spółkach oraz związanych z nimi obciążeń.
Powrót